Đóng lại
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Ngày 15/02/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.